SHA256 Sum:a7b5ac6657728bb804d4275339b9086ef67312a264b1868f92f0b3b671be0972WAPPLESNG-6.0.6.6.tar.gz